ร่วมงานกับเรา


  รายละเอียดงาน

  นิสิต/นักศึกษาฝึกงานระบบสารสนเทศและความปลอดภัยข้อมูล (IT&ISM Intern)

  สำนักงานภูมิภาคเอเชีย, ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูล พัฒนาการดำเนินงานของสาขาและหรือบริษัทในภูมิภาค (สาทร, กทม)

  บริการให้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง

  • ได้เรียนรู้งานที่หลากหลายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
  • มีการร่วมกันวางวัตถุประสงค์ เป้าหมายการฝึกงาน และประเมินผลที่เป็นธรรม
  • ได้ทำงานทั้งในและนอกสำนักงาน ไม่น่าเบื่อ
  • มีพี่เลี้ยงใจดีให้ความรู้ ซึ่งมีการศึกษาและประสบการณ์ตรง
  • มีการศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงานหรือสำนักงานในกลุ่มบริษัทฯ
  • มีงานเลี้ยงต้อนรับและงานรื่นเริงตามเทศกาลของบริษัทฯ
  • มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างเข้าร่วมโครงการฝึกงาน และหนังสือรับรองผ่านการฝึกงาน

   

  คุณสมบัติ

  1. เป็นนิสิต/นักศึกษา กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  3. สนใจเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการฝึกฝนการใช้ทักษะด้าน IT&ISM

   

  วิธีการสมัครและคัดเลือก

  ผู้สนใจสมัครกรอกข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ของบริษัทฯ พร้อมจัดเตรียมเอกสาร PDF แนบการสมัครทางเว็บไซต์ ดังนี้

  1. เอกสารแนะนำตัว ซึ่งจัดเตรียมเป็นภาษาอังกฤษ รวมกัน 1 ชุด
  2. หัวข้อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีความชำนาญหรือสนใจ เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ 1 ชุด
  3. รูปถ่ายบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา
  4. รูปถ่ายรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับล่าสุด

   

  คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารและนัดสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรือระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจะแจ้งผลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรง

  แบ่งปันงานนี้