พันธกิจองค์กร


องค์กรในกลุ่ม Mitsubishi Electric ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และการให้บริการต่างๆ

โดยใช้นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ การดำเนินการเช่นนี้

เรามุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อให้บรรลุผล

ดังกล่าวนี้ทุกองค์กรในกลุ่มจะมุ่งมั่นบากบั่นสู่ความสำเร็จ

ผ่านหลักแห่งการดำเนินธุรกิจ 7 ประการ

ab3-c2


ถ้อยแถลงขององค์กร


ถ้อยแถลงขององค์กรกลุ่ม Mitsubishi Electric ใช้คำว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” (Changes for the Better) แสดงถึงจุดมุ่งหมาย

และความมุ่งมั่นที่จะบรรลุถึง “สิ่งที่ดีกว่า” ในขณะที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น เป็นถ้อยแถลงที่ให้คำมั่นว่า “จะสร้างสิ่งที่ดียิ่งขึ้น

ในวันพรุ่งนี้” แก่ลูกค้าของเรา โดยขับเคลื่อนจากพนักงานของเราแต่ละคนและทุกคนผู้ซึ่งพัฒนาตนโดยมุ่งเน้นสิ่งที่ดีขึ้น และเล็งถึงการพัฒนา

เทคโนโลยี การบริการ และความคิดสร้างสรรค์ในทุกๆวัน ดังที่กล่าวไว้ในปรัชญาองค์กรนี้

ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อม


Eco Changes คือ ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Electric ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของบริษัทที่เรามุ่งให้เกิดสำนึกทางสังคมที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน

หรือแม้แต่ในอวกาศ เรามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การสร้างสังคมที่ยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นจริง

แนวคิดการออกแบบโลโก้ Eco Changes


ab3-ctr3

โลโก้วงกลมสีเขียวสดใส มีความหมายถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ตั้งแต่ภายในบ้านไปจนถึงห้วงอวกาศ การออกแบบ

“การเคลื่อนไหว”(ลายเส้นแรเงาภายในวงกลม) แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาโดยพนักงาน และการลงมือทำทันทีร่วมกับ

ลูกค้าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อสังคมของเรา