Melco Thai Capital Co., Ltd.


สนับสนุนการบริหารด้านการเงินแก่บริษัทในMitsubishi Electric

ชั้น 18 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร, เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพ 10120