Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.


ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบภาพเพื่อการแสดงผล

28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2763-7000 ต่อ 4131
โทรสาร : 0-2379-4762
อีเมลล์ : Pongsakorn@mky.meap.com
เว็บไซต์ : www.mitsubishi-kyw.co.th