Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd.


จัดจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และงานปรับปรุงระบบ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน ระบบควบคุมเข้า-ออก

ชั้น 10 และ 12 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ 2/3 หมู่14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2315-8201
โทรสาร : 0-2312-0802-3
อีเมลล์ : Taweesak.j@mitsubishielevator.co.th
เว็บไซต์ : www.mitsubishielevator.co.th