Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-work-appeal.php on line 23


กลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านความสะดวกสบายและเติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิตยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอคุณค่าใหม่ๆ ให้กับสังคมด้วยธุรกิจที่น่าสนใจและหลากหลาย ทำให้กลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันดีในด้านต่างๆ ดังนี้

  • มีสำนักงานปฏิบัติการขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การตลาดและการขาย การให้บริการ เป็นศูนย์รวมในการดำเนินธุรกิจของภูมิภาค
  • สินค้าและบริการของกลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ เพราะเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจในประเทศไทยมีมูลค่าสูงเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี
  • มีทีมงานที่เชี่ยวชาญสำหรับการวิจัยและพัฒนาสินค้า ทั้งยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมไปกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
  • Mitsubishi Electric ใส่ใจต่อลูกค้า มุ่งไปข้างหน้า และยึดมั่นในคำสัญญา “เราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า”


รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือสังคมผ่านการ
ดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม การศึกษา เพื่อความ
ก้าวหน้าของสังคมในอนาคต

รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือสังคมผ่านการ
ดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม การศึกษา เพื่อความ
ก้าวหน้าของสังคมในอนาคต

รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือสังคมผ่านการ
ดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม การศึกษา เพื่อความ
ก้าวหน้าของสังคมในอนาคต

กลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาเป็นอับดับหนึ่ง ท่านจึงสามารถมั่นใจและภูมิใจได้ ในการร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พนักงานทุกท่านสามารถทำงานไปสู่เป้าหมาย ด้วยความสุข พร้อมกับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric อย่างยั่งยืน

Mitsubishi Electric ประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในด้านบริหารครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การตลาด การขาย และการให้บริการ

กลุ่ม Mitsubishi Electric ให้ความสำคัญต่อสังคมและชุมชน เราสนับสนุนบุคลากร เงินทุน และทรัพยากรการบริหารจัดการอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสให้ทุกคน ประเทศชาติ เพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กัน