พันธกิจองค์กร


พันธกิจของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ และพลังแห่งการสร้างสรรค์

เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

หลักการดำเนินธุรกิจ 7 ประการ

1. ความไว้วางใจ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนพื้นฐานแห่งความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

2. คุณภาพ

ส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ ที่ดีที่สุด ด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ

3. เทคโนโลยี

แสวงหาและริเริ่มบุกเบิกตลาดใหม่ๆ ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

4. ความเป็นพลเมือง

ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจระดับโลก องค์กรให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของชุมชนและสังคม

5. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมขั้นสูงด้วยความพยายามในทุกทาง

6. สิ่งแวดล้อม

เคารพสิ่งแวดล้อม และพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโลก

7. การเติบโต

การให้ความมั่นใจในการสร้างรายได้อย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต

ab3-c2


ถ้อยแถลงขององค์กร


ถ้อยแถลงของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)”  สะท้อนถึงเป้าหมายและจุดยืนของกลุ่มบริษัท

ที่มุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานทุกคนให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่าจะพัฒนาตนเองและ “สร้างสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆวัน”

โดยยึดตามพันธกิจองค์กรที่กล่าวถึง “การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ และพลังแห่งการสร้างสรรค์” เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อม


Eco Changes คือ ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Electric ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของบริษัทที่เรามุ่งให้เกิดสำนึกทางสังคมที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน

หรือแม้แต่ในอวกาศ เรามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การสร้างสังคมที่ยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นจริง

แนวคิดการออกแบบโลโก้ Eco Changes


ab3-ctr3

โลโก้วงกลมสีเขียวสดใส มีความหมายถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ตั้งแต่ภายในบ้านไปจนถึงห้วงอวกาศ การออกแบบ

“การเคลื่อนไหว”(ลายเส้นแรเงาภายในวงกลม) แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาโดยพนักงาน และการลงมือทำทันทีร่วมกับ

ลูกค้าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อสังคมของเรา