ร่วมงานกับเรา
CAREERS

จากการที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และเพื่อรองรับการขยายตัวสำหรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องการรับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะองค์กรชั้นนำ และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าฝึกงาน เพื่อเรียนรู้และเสริมประสบการณ์จากภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีตำแหน่งงานว่างดังต่อไปนี้