Mitsubishi Electric เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีรากฐานมาจากกลุ่ม Mitsubishi ในประเทศญี่ปุ่น

โดย Mitsubishi Electric มีจุดมุ่งเน้นในการผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่านสามารถพบผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi Electric

ที่มีความหลากหลายได้ทั่วไปตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่พบเห็นได้ทุกวันจนถึงห้วงอวกาศ

Mitsubishi Electric มีการแบ่งส่วนธุรกิจออกเป็น 12 ประเภท ได้แก่


 • 1.ระบบอาคาร

  Building Systems

  2.ระบบอัตโนมัติในโรงงาน

  Factory Automation Systems

  3.อุตสาหกรรมอวกาศ

  Space Systems

  4.กลุ่มระบบพลังงานและไฟฟ้า

  Energy and Electric Systems

  5.ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร

  Information/Communication Systems

  6.ระบบคมนาคม

  Transportation Systems

 • 7.ชิ้นส่วนยานยนต์

  Automotive Equipment

  8.ระบบปรับอากาศ

  Air Conditioning Systems

  9.ระบบภาพเพื่อการแสดงผลและการนำเสนอ

  Visual Information Systems

  10.เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

  Home Products

  11.ระบบสาธารณสุข

  Public Systems

  12.เซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

  Semiconductors/Devices


เครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก


 • กลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนั้น ครอบคลุมตั้งแต่ประเทศปากีสถานจนถึงนิวซีแลนด์ (ไม่นับรวมหน่วยธุรกิจในประเทศจีน) เป็นระยะทางกว่า 14,000 กิโลเมตร

   

  ประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ Mitsubishi Electric ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะประเทศไทยมีถึง 11 หน่วยธุรกิจ จาก 28 หน่วยธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งนับได้ว่าเป็นการลงทุนที่มากที่สุดในภูมิภาคและยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขายและบริการ โรงงานการผลิต สำนักงานบริการด้านการเงินกับหน่วยธุรกิจ สำนักงานประสานงานภูมิภาค และมูลนิธิเพื่อทำพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีพนักงานในประเทศไทยกว่า 20,000 คน

  (ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2559)