ยุทธศาสตร์องค์กร
ABOUT US

“การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า”

(Changes for the Better)

เป็นถ้อยแถลงขององค์กรกลุ่ม Mitsubishi Electric ที่เป็นศูนย์รวมความตั้งใจและความหวังที่จะเห็นอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นผ่านนวัตกรรม ทั้งในสังคม อุตสาหกรรมและการดำเนินชีวิตในทุกๆ วัน

ปัจจัยที่จะสนับสนุนความตั้งใจในการสร้างสรรนวัตกรรมและความยั่งยืนในการปฏิบัตินั้นคือการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งโดยมีรากฐานจากการจัดการที่สมดุลจาก 3 ด้านหลักได้แก่ การเติบโต ประสิทธิภาพความสามารถในการสร้างกำไร และความแข็งแกร่ง

ในมุมมองของการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) องค์กรกลุ่ม Mitsubishi Electric ได้ขับเคลื่อนตามพันธกิจองค์กรและหลักแห่งการดำเนินธุรกิจ 7 ประการ องค์กรยังเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการดำรงซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรในกลุ่มธุรกิจนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรม นอกจากนี้ เราได้ปฏิบัติอย่างแข็งขันต่อเนื่องเพื่อที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งการริเริ่มหลายๆ อย่าง เรามุ่งมั่นที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอน และสร้างสังคมแห่งการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling-based society) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2021 ของเรา

เพื่อให้ความมั่นใจว่าเราจะดำเนินการต่อไปให้สมกับความคาดหวังของทุกภาคส่วน เราจึงได้ปฏิรูปการดำเนินการซึ่งทำให้เรามีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องไปสู่เครือข่ายแห่งการแข่งขันระดับสูงในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เราจะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งในการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างมูลค่าขององค์กรในอนาคตสืบไป

Maintain and evolve Balanced Corporate Management