WHY MITSUBISHI ELECTRIC


Mitsubishi Electric เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีรากฐานมาจากกลุ่ม Mitsubishi ในประเทศญี่ปุ่น

โดย Mitsubishi Electric มีจุดมุ่งเน้นในการผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่านสามารถพบผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi Electric

ที่มีความหลากหลายได้ทั่วไปตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่พบเห็นได้ทุกวันจนถึงห้วงอวกาศ

WHAT NEWS