Engineer
Production (Foreman)
other
Maketing Project Coordinator
ประสานงานการตลาด
Engineer
วิศวกรขาย VRF
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY) ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
Sales and Marketing
พนักงานขายเครื่องปรับอากาศกรุงเทพฯ
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY) ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
Mitsubishi Electric
Works with us
Visit Mitsubishi Electric website Thailand