Engineer
Production (Foreman)
IT and Application
Programer / SA ( นักวิเคราะห์ )
งานสำหรับวุฒิก่อนปริญญาตรี
ช่างประกอบและซ่อมแม่พิมพ์
บริษัทฯ ผู้ผลิตปั๊มน้ำ มอเตอร์ มิเตอร์ และผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม Die Casting
Engineer
CNC Repair Engineer
CNC Repair Engineer
Mitsubishi Electric
Works with us