ร่วมงานกับเรา


  รายละเอียดงาน

  เจ้าหน้าที่กฎหมาย

  ผลิต มอเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  ปั๊มน้ำ ชิ้นงานขึ้นรูปอลูมิเนียม นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักร Wire-Cut EDM System และ Laser System (นิคมอุตสาหกรรมบางชัน, กทม)

   

  คุณสมบัติ

  สัญชาติไทย อายุระหว่าง  25-30 ปี

  วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

  มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-กฎหมายอาญา

  มีความรู้ด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

  สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word/Excel ได้ดี 

  สามารถสื่อสาร พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

  มีประสบการณ์ด้านการบริหารกฎหมาย ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  งานด้านนิติกรรม

  – ดำเนินการร่างสัญญา , ตรวจสอบนิติกรรม-สัญญา, ตีความสัญญา, ประสานงานการบังคับใช้สัญญา

  งานด้านติดต่อหน่วยงานราชการ

  -การจ้างงานในต่างประเทศ, รายงานผลการดำเนินงานต่อ BOI, แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน,ร่างโต้ตอบจดหมาย/หนังสือ

  งานด้านนโยบาย

  -การปฏิบัติตามกฎ Compliance, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน

  แบ่งปันงานนี้