ABOUT US

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย (METF)

รายละเอียด

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า CSR คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสื่อสารและตอบรับต่อความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและคนในสังคม ส่วนหนึ่งได้ดำเนินกิจกรรมผ่าน ” มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ” ซึ่งกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยส่งผ่านกิจกรรม เช่น การมอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom) และกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น ทั้งนี้ยังให้ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผ่านกิจกรรมในโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วนตอบโจทย์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ที่อยู่

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์สาทร ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120