มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย (METF)


มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2534 โดยการสนับสนุนจาก

มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริคในประเทศไทย

ซึ่งกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับ 30 โรงเรียนทั่วประเทศ กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom)

และกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อสาธารณะกุศล  เป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

และมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อโลกสีเขียวในวันพรุ่งนี้