บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จำกัด (MTC)


สนับสนุนการบริหารด้านการเงินแก่บริษัทในMitsubishi Electric

เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่18 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120