Mitsubishi Electric เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีรากฐานมาจากกลุ่ม Mitsubishi ในประเทศญี่ปุ่น

โดย Mitsubishi Electric มีจุดมุ่งเน้นในการผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่านสามารถพบผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi Electric

ที่มีความหลากหลายได้ทั่วไปตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่พบเห็นได้ทุกวันจนถึงห้วงอวกาศ

Mitsubishi Electric มีการแบ่งส่วนธุรกิจออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่


 • 1.กลุ่มระบบพลังงานและไฟฟ้า1

  (Energy and Electric Systems)

  2.กลุ่มระบบพลังงานและไฟฟ้า2

  (Energy and Electric Systems)

  3.กลุ่มระบบพลังงานและไฟฟ้า3

  (Energy and Electric Systems)


เครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก


 • ab1-b

  กลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนั้น ครอบคลุมตั้งแต่อินเดียจนถึงออสเตรเลีย (ไม่นับรวมหน่วยธุรกิจในประเทศจีน) เป็นระยะทางกว่า 9,200 กิโลเมตร

  ประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ Mitsubishi Electric ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะประเทศไทยมีถึง 11 หน่วยธุรกิจ จาก 28 หน่วยธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งนับได้ว่าเป็นการลงทุนที่มากที่สุดในภูมิภาคและยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขายและบริการ โรงงานการผลิต สำนักงานบริการด้านการเงินกับหน่วยธุรกิจ สำนักงานประสานงานภูมิภาค และมูลนิธิเพื่อทำพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีพนักงานในประเทศไทยกว่า 14,000 คน

  (ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2556)