Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd.


สำนักงานภูมิภาคเอเชีย, ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูล พัฒนาการดำเนินงานของสาขาและหรือบริษัทในภูมิภาค

ชั้น 18 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร, เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-28467000
อีเมลล : Recruitment.TH@asia.meap.com
เว็บไซต์ : www.mitsubishielectric.asia