Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd.


ผลิตลิฟต์และบันไดเลื่อน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  700/86 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-936-600 ต่อ 1162
โทรสาร : 038-936-677
อีเมลล์: jantagan@MitsubishiElevatorAsia.co.th
เว็บไซต์ : www.mitsubishi-elevator.com