< กลับหน้ารวมข่าว

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META) รับรางวัลองค์กรธุรกิจต้นแบบ ประจำปี 2563

20 ส.ค. 20

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META) หนึ่งในกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ในประเทศไทย รับรางวัลองค์กรธุรกิจต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยนายอนุสรณ์ อินทะเชตุ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและสื่อสารองค์กร การจัดการบริหารองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยังยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ภายในงาน “Moral Business Forum 2020: ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน”