• ‘วัดสร้างสุข’ 1 July 2017
  • 04/07/2017

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย โดยความร่วมมือกับบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) นำโดย นายซึโตมุ ชิมิซึ (ตรงกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ในประเทศไทย จำนวน 300 คน ร่วมโครงการ วัดสร้างสุขซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ณ วัดศรีจันทาราม จ.สมุทรปราการ ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ จัดเก็บและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของวัด ตลอดจนจัดพิธีแห่เทียนพรรษา ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการสืบเนื่องมาจากโครงการวัดสร้างสุข โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างจิตอาสาในการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบวินัยผ่านแนวคิดพื้นฐาน 5ส โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของสังคมไทย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนไทย ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพ เป็นสังคมที่น่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ