• เทคนิคการกรอกใบสมัคร
 • 21/06/2017

ในแต่ละวันจะมีใบสมัครหลั่งไหลเข้ามาสู่ระบบรับสมัครงานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ใบสมัครของท่านโดดเด่นและมีโอกาสในการผ่านการคัดกรองเบื้องต้นสูง ทีมงาน Recruiter จึงขอแนะนำท่านผู้สมัครได้โปรดให้ความสนใจกับการกรอกใบสมัครบนระบบ Online ดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียดตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ได้ประกาศไว้อย่างละเอียด
  แต่ละตำแหน่งงานจะมีลักษณะงานที่แตกต่างกันและมีความต้องการคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นผู้สมัครควรศึกษาและทำความเข้าใจว่าคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นตรงกับตำแหน่งงานหรือไม่ แม้ว่าจะไม่จำกัดการส่งใบสมัครหลายครั้ง แต่การกรอกใบสมัครแบบหว่านแหไม่เป็นผลดี เพราะเมื่อ Recruiter เห็นใบสมัครของผู้สมัครคนเดียวกันหลายๆ ครั้ง ทั้งที่ตำแหน่งงานที่สมัครก็หลากหลาย จะเห็นได้ว่าผู้สมัครไม่ได้มีเป้าหมาย ความสนใจในงานอย่างแท้จริง
  ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อย คือ ตำแหน่งงานรับเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิง แต่ผู้สมัครเข้ามามีเพศไม่ตรงกับที่เปิดรับ / จบในสาขา ประสบการณ์ที่ไม่ตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร / อายุมากหรือน้อยเกินไปจากที่ระบุไว้
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนรวมถึงควรแนบเอกสารไฟล์ประวัติและไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา
  1. ไฟล์ประวัติข้อมูลส่วนตัว
   Resume หรือ CV เป็นประตูด่านแรกที่จะให้ Recruiter ได้รู้จักความเป็นตัวตนของผู้สมัคร แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัย ความละเอียดรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ ผ่านการจัดเตรียมเอกสารซึ่งเป็นตัวแทนของตัวผู้สมัครแต่ละคน จะเป็นประโยชน์ให้แก่ Recruiter ในการศึกษาข้อมูลของผู้สมัครในส่วนที่แบบฟอร์มรับสมัครเบื้องต้นไม่ได้มีช่องให้กรอกไว้ เช่น ประสบการณ์การทำงาน นอกจากนี้จดหมายแนะนำตัว (Cover letter) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สมัครจะได้เขียนอธิบายถึงความคาดหวัง ความตั้งใจ และถ้อยคำที่อยากจะส่งถึง Recruiter ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงในการนำเสนอตนเอง แม้ว่าการสมัครงานในปัจจุบันจะเน้นความเรียบง่ายและสำเร็จรูปไม่ค่อยได้มีการเขียนจดหมายมากนักในปัจจุบัน การเขียนจดหมายแนะนำตัวที่ดีและเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัทที่จะสมัครงาน จะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ Recruiter เห็นว่าผู้สมัครมีความตั้งใจ และได้เห็นถึงเจตคติ ค่านิยม ของผู้สมัครได้เป็นอย่างดี
   ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อย คือ มีการส่งจดหมายแนะนำตัว (Cover letter) ส่งถึงสถานประกอบการอื่น / ส่งใบสมัครผิดเป็นของเพื่อน / ใช้ใบสมัครสำเร็จรูปซึ่งพิมพ์มาจากเว็บไซต์สมัครงานทั่วไป / ไม่มีข้อมูลติดต่อกลับ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลล์ หรือใส่ผิด
  2. ไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา
   พื้นฐานที่สุดที่ควรมีคือสำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบปริญญาบัตร รายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สมัครชายเพิ่มเติมหนังสือรับรองผ่านภาระทหาร (สด.8 /สด.43)
   ในหลายตำแหน่งงานมีระบุความต้องการความสามารถเพิ่มเติม ควรจัดส่งเอกสารหลักฐานมาพร้อมกัน เช่น ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ภาษาจีน (HSK) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมควบคุมสาขาต่างๆ  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (ส่วนบุคคล /ท.1-4) หนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (บัตรประจำตัวช่างไฟฟ้า) หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร การฝึกศึกษาอบรมต่างๆ
   เอกสารทุกชนิดควรจัดทำเป็น PDF ที่ชัดเจนและมีขนาดเหมาะสม (ไม่เกิน 2MB) ยังไม่หมดอายุและมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ทีมงาน Recruiter หวังว่าเทคนิคการกรอกใบสมัครนี้จะทำให้ใบสมัครของท่านมีความโดดเด่น สร้างความแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นๆ ลดข้อผิดพลาด ซึ่งทาง Recruiter ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความสนใจสมัครงานกับกลุ่มบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกันในเร็ววันนี้ เพราะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามถ้อยแถลงขององค์กรที่ว่า  Changes for the Better การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ