• CSR 2018
  • 26/06/2018

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดยนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ มูลนิธิฯ พร้อมด้วยพล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ กรรมการ มูลนิธิฯ และ นางประเสริฐสุข จามรมานผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 400 คน จาก 11 กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชุมชนลดโลกร้อน” จำนวน 30 ไร่ พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากป่าชุมชน และมีกำลังใจในการช่วยอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นมรดกของประเทศอย่างมีแบบแผน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทางมูลนิธิฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และชุมชนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อันเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ อันสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า – Changes for the Better”

       

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ