< กลับหน้ารวมข่าว

Mitsubishi Electric เปิดโอกาสเยี่ยมชมโรงงาน Factory tour เพื่อการศึกษาเรียนรู้

30 ต.ค. 17

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย สนับสนุนการศึกษา ด้วยการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาที่บริษัทฯ มีความชำนาญ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมการผลิต เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโรงงานอันทันสมัย

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สนใจติดต่อเข้าเยี่ยมชมโรงงาน สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ https://careers.mitsubishielectric.co.th/contact-us/