• SCI: อบรมมัคคุเทศก์น้อย
  • 04/10/2018

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด หรือ SCI หนึ่งในกลุ่มบริษั Mitsubishi Electric ในประเทศไทย จัดโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย” ประจำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU 3 ฝ่าย ประกอบด้วย MR.TARO KATO กรรมการผู้จัดการ , คุณขจรศักดิ์   สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการ , ผอ.พรรณพรรษ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3  และ คุณชาญ ชังคะรัตน์ รองประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง ภายในความร่วมมือดังกล่าวจัดให้มีหลักสูตรการอบรมเด็กๆจำนวน 50 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 วัน คือ ช่วงวันที่ 3, 17 และ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มัคคุเทศน์น้อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม พันธุ์พืช พันธุ์นก ตลอดจนพรรณไม้น้ำของบ้านแหลมฉบัง และสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง ทั้งนี้ การอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปราชญ์ผู้ปั้นเยาวชน   ครูอภิวิชญ์ นวลแก้ว   (ครูจ่า ) ประธานชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง  บริษัทฯ หวังว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลุกจิตสำนึก “รักบ้านเกิด รักษ์ถิ่นฐาน” ให้กับเยาวชนตัวน้อยๆ ได้มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาท้องถิ่นแหลมฉบังร่วมกัน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

    

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ